Projectaanpak

Oriëntatie

De oriëntatiefase is ervoor bedoeld om de blauwdruk van het project helder te definiëren. In deze fase moeten mogelijke basisconcepten worden gedefinieerd, budgetramingen dienen te worden vastgesteld en hierin moeten keuzes worden gemaakt.

Repanin Consulting BV kan in deze fase mogelijke conceptkeuzes definiëren,  begrotingen opstellen, ROI berekeningen uitvoeren enz., zodat de haalbaarheid van de verschillende keuzes reeds in een vroeg stadium wordt aangetoond.

Definitie

In een tenderdocument wordt de gewenste leveringsomvang vastgelegd. Dit document wordt in nauw overleg met de klant opgesteld en zal vanuit de klant- en gebruikersvisie worden gedefinieerd.

Het tenderdocument beschrijft de eisen en wensen van de klant t.a.v. de toekomstige situatie op een zodanige wijze dat potentiële leveranciers op grond hiervan in staat dienen te zijn een offerte tegen een vaste prijs uit te brengen.

Er wordt een longlist van potentiële leveranciers opgesteld. De leveranciers wordt een Request for Information toegestuurd met hierin vragen waarop deze leveranciers een antwoord dienen te geven. Op basis van de reacties van de leveranciers op de longlist op deze RFI wordt de shortlist van potentiële leveranciers gedefinieerd.

Het tenderdocument wordt naar de potentiële leveranciers op de short list gestuurd.  Deze leveranciers stellen op basis van het tenderdocument een offerte op.

De offertes worden op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria beoordeeld. Tevens worden in deze fase referentiebezoeken aan de potentiële leveranciers afgelegd.

Het resultaat van deze fase is een opdracht aan de gekozen leverancier.

In deze fase kunnen de volgende activiteiten door Repanin Consulting BV worden uitgevoerd:
–     Definitie long list potentiële leveranciers
–     Opstellen tenderdocumenten
–     Opstellen en beoordeling reacties RFI
–     Gezamenlijke keuze leveranciers short list
–     Opstellen beoordelingsmodel en afstemming met de klant
–     Beoordeling offertes.
–     Bespreking van de offertes met de potentiële leveranciers.

Realisatie

De realisatie wordt in het algemeen gefaseerd uitgevoerd. Per fase worden de volgende stappen doorlopen:

Ontwerp

In de uitvoering maakt de gekozen leverancier de functioneel en technisch ontwerpen en tekeningen. Deze documenten worden in nauwe samenwerking met de projectgroep van de klant opgesteld.

FAT

Voor de ingebruikstelling van software applicaties is het van wezenlijk belang per ombouwfase een Factory Acceptance Test (FAT) in een gesimuleerde omgeving uit te voeren. Slechts na een goedgekeurde FAT wordt de betreffende ombouw uitgevoerd.

Ombouw

De inbedrijfstelling vindt volgens het inbedrijfstellingsplan plaats. Dit inbedrijfstellingsplan wordt door de projectgroep van de klant of door de leverancier(s) opgesteld.

Oplevering

Binnen een nog te stellen termijn na de (laatste) inbedrijfstelling wordt er door de projectgroep van de klant een restpuntenlijst voor de totale levering aan de leverancier toegeleverd. Deze restpuntenlijst  is bepalend voor de oplevering. Na de oplevering start de garantieperiode voor alle software leveringen.

Activiteiten Repanin Consulting BV

Repanin Consulting BV  zal als project manager / consultant tijdens de realisatiefase de klant ondersteunen. Het doel hiervan is dat Repanin Consulting BV  bewaakt dat het project gerealiseerd wordt zoals dit in het tenderdocument is gedefinieerd. Repanin Consulting BV kan hiervoor de volgende werkzaamheden verrichten:
–    Lid van de projectgroep namens de opdrachtgever, het leiden van projectoverlegbijeenkomsten en/of het verzorgen van het projectsecretariaat.
–    Bewaking van kwaliteit conform de voorwaarden in het tenderdocument en andere documenten, budget en planning.
–    Controle en beoordeling van de documenten welke de leverancier toelevert en bespreking van deze documenten met de leverancier en de projectgroep. Dit betreft ontwerpdocumenten, tekeningen, enz.
–    Supervisie tijdens de simulatie- en afnametesten.
–    Coördinatie tijdens de inbedrijfstellingen. Hier treden we op namens de opdrachtgever en zijn in staat diverse disciplines te coördineren.